STATUT

Stowarzyszenia „ Wspólny Krasnystaw ” w Krasnymstawie

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba, charakter Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie „ Wspólny Krasnystaw „ zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 1118 z 2014r r. z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, którym bliskie są problemy ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zdrowego stylu życia oraz zagospodarowania rzeki Wieprz i okolic ulicy Kościuszki w Krasnymstawie.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Krasnystaw.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w VI Wydziale Gospodarczym - Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Lublinie i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie może powoływać koła, komisje i sekcje wg zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o podobnych celach działania.

 

§ 6

Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia regionalnego i działa na rzecz ogółu społeczności lokalnej miasta i powiatu Krasnystaw.

§ 7

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4.Stowarzyszenie podejmuje działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie:

a.   01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,

b.  01.30.Z Rozmnażanie roślin,

c.   01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,

d.  01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,

e.  01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,

f.   03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

g.   10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

h.  10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

i.    10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

j.    56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

k.   56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

l.    77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

m. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

n.  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

o.  93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

p.  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

q.  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

r.   93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

s.   93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań publicznych:

1.Integracja lokalnego środowiska poprzez rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej jego mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.Tworzenia nowych i promowania istniejących lokalnych produktów w tym produktów turystycznych.

3.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.Rozwijania i promowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionu.

5. Podejmowaniu, promowaniu i opiniowaniu inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury technicznej regionu.

6.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

7.Wspierania i propagowania rolnictwa ekologicznego i lokalnej przedsiębiorczości oraz wszelkich inicjatyw obniżających poziom bezrobocia.

8.Wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9.Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

10.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

11.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

12.Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

13.Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 10

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

1.Zrzeszanie osób, instytucji zainteresowanych realizowaniem celów Stowarzyszenia.

2.Organizowanie prelekcji, sesji, spotkań naukowych. Inicjowanie i organizowanie konkursów, gier terenowych, świąt regionalnych i okolicznościowych.

3.Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Stowarzyszenia.

4.Powołanie komisji, sekcji problemowych i tematycznych do realizacji podejmowanych działań Stowarzyszenia.

5.Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.

6.Promowanie przedsiębiorczości, świadczenie usług doradczych, pomoc w pozyskiwaniu funduszy.

7.Współpracę z Kościołem Katolickim i innymi wyznaniami, administracją samorządową, rządową, prasą, radiem i telewizją, instytucjami, partiami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

8.Współpracę i pozyskiwanie wsparcia materialnego, rzeczowego i organizacyjnego od instytucji społeczno-gospodarczych, kulturalno-naukowych, a także od osób fizycznych w kraju i za granicą.

9.Działanie na rzecz organizowania pomocy rzeczowej, materialnej i finansowej dla członków, osób potrzebujących, młodzieży szczególnie uzdolnionej.

10.Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska, ładu przestrzennego, estetyki środowiska, czystości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, ruchu samorządowego, oświaty, kultury.

11.Promocję i popularyzację w środkach masowego przekazu miasta Krasnegostawu i regionu istotnych problemów środowiska lokalnego.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.       zwyczajnych,

2.       wspierających,

3.       honorowych.

§ 13

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania deklarujący na piśmie gotowość do realizacji celów Stowarzyszenia.

2.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

3.Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu;

4.Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,

d. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,

e. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,

f. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,

2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 15

1.       Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

b. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

c. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. opłacać regularnie składki,

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,

b. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających
i honorowych.

§ 17

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§ 18

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 19

1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.

2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych
i przestrzegają postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.

3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna, władze i zasady działania

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie z Członków Stowarzyszenia posiadających bierne i czynne prawo w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

5. Każdy z członków władz Stowarzyszenia może być odwołany, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień Statutu lub nierealizowania celów Stowarzyszenia.

§ 23

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 22 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim każdym członek Stowarzyszenia ma prawo powiadomienia o tym fakcie organ nadzorujący działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia, w tym m.in zasad prowadzenia przez Stowarzyszenia działalności gospodarczej i wydawniczej,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

d) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa,

e) wybór Komisji Rewizyjnej,

f) powoływanie kół, komisji i sekcji,

g) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

h) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,

i) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 16 ust.2,

j) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego,

k) dokonywanie zmian w Statucie,

l) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

ł) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 24 ust. 2.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 16 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c,

c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 3.

5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien skutecznie powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 26

1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał ( trzy miesiące).

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby jego członków.

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 25 ust.4.

§ 32

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.

3. Komisję Rewizyjną reprezentuje Przewodniczący Komisji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 33

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Fundusze i majątek stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i samorządowych.

3.Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o której mowa w § 8,

4.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w jego siedzibie i przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.

§ 34

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

3.Ze środków Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki jego członkom, członkom organów lub pracownikom oraz ich osobom bliskim.

4.Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

5.Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

§ 35

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym; Prezes lub V-ce Prezes.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko wtedy, gdy wniosek wpłynie na minimum 14 dni przed Walnym Zebraniem i sprawy te zostaną umieszczone w porządku tego Zebrania.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3.Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 9 luty 2016 roku.

4.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Lublinie.


Copyright Nazwa.pl