Rozpoczął się kolejny tydzień głosowania żetonami otrzymanymi podczas zakupów w sklepie TESCO projektów zgłoszonych w konkursie " decydujesz, pomagamy" Nasz udział w tym konkursie to już kolejny drugi projekt. Po udanym starcie z projektem "3xp pomysł, piłka, plaża" kolej na "Zagrodę dydaktyczną", którą chcemy zorganizować w okresie letnim na Błoniach przy ul. Bociania, Ul. Rybia. Po pierwszym tygodniu głosowania zarówno w Tesco Krasnystaw jak i w Tesco Chełm, ( bo tam również odbywa się głosowanie naszego projektu) mamy zdecydowane poparcie. Zapraszamy na zakupy do TESCO i prosimy o głosy za naszym projektem.


Na dzisiaj( 17.06) mieliśmy umówiony termin eko-spływu. Już wczoraj pogoda nie nastrajała nas optymizmem, ale jeszcze rano kiedy rozstawialiśmy scenę myśleliśmy, że jakoś nas potraktuje ulgowo. No i było ulgowo. Spływ się odbył pomimo, że już w drodze do miejsca gdzie wsiadaliśmy do kajaków padało, ale cała trasa spływu była bez deszczu. Grupa zadowolona dotarła na miejsce pikniku i się zaczęło. Deszcz pokrzyżował plany pysznej zabawy. Miejmy nadzieję, że kolejny spływ na który się umawiamy zakończy się bardziej udanie..

Zamieszczamy informację ze strony www.pbu2020.eu/pl dotyczącą złożonego przez Starostwo projektu przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie. O przebudowę tej ulicy dopominali się mieszkańcy, których posesje znajdują się właśnie przy tej ulicy.

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.

W tym naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje projektów zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu, które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Komisja Wyboru Projektów podjęła decyzję na temat wyników oceny koncepcji projektów z dwóch Celów Tematycznych: Dostępność i Granice złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków. Zgodnie z decyzją podjętą 26 i 29 maja br. do złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego zaproszone zostały 82 projekty. Do Celu Dostępność zaproszono 64 przedstawicieli w tym Powiat krasnostawski, który ubiegał się o dotację wartości 2 333 160,00 (EUR).

Łączna wartości zakwalifikowanych projektów wynosi 114 713 440,68 (EUR) a wartość środków przeznaczonych na ich realizację 28,320 (EUR).

Na kolejnym etapie, beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu, które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu. O wynikach tej oceny powiadomimy po jej otrzymaniu.

1st Call for Proposals Thematic Objective: ACCESSIBILITY List of projects invited for submission of Full Application Form

(1. zaproszenie do składania wniosków Cel tematyczny: DOSTĘPNOŚĆ Lista projektów zaproszonych do składania pełnego formularza wniosku)

                                                                                                                        Tytuł projektu

37

PBU1/0431/16

Krasnystaw County

Poland

OPEN ROADS - Improvement of the cross-border accessibility to the Krasnystaw County and City of Radyvyliv through common investments in transport infrastructure

34

2 333 160,00

37

PBU1/0431/16

Powiat krasnostawski

Polska

OTWARTE DROGI - Poprawa dostępności transgranicznej do powiatu krasnostawskiego i miasta Radziwiłłów poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę transportową

34

2 333 160,00

 

Zakres punktów otrzymanych w ostatecznej ocenie wahał się od 43 – 30. Wniosek Powiatu krasnostawskiego otrzymał 34 pkt. Jest to średni wynik rokujący szansę powodzenia w dalszej ocenie.

Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw" podjęło się realizacji trudnego projektu - budowa zatoki do cumowania kajaków. Wiąże się z tym wiele czynności. Pozyskanie kilku decyzji administracyjnych no i oczywiście środków na realizację projektu. O ile decyzje zapewne otrzymamy to ze środkami już mamy większy problem. Jak bardzo potrzebna jest taka zatoczka w okolicy Krasnegostawu przekonali się ci, którzy musieli wysiąść z kajaku po udanym spływie. Prosimy o wsparcie naszego projektu.
I Ty też możesz z niego korzystać. Chcemy podjąć się organizacji rekreacyjnych spływów na odcinku Dworzyska – Krasnystaw. Jeśli uważasz, że ten pomysł warto wspierać to prosimy o nawet symboliczne wpłaty na konto Stowarzyszenia z opisem – na zatokę.
Numer konta: 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001 
Dziękujemy.
.
Otrzymaliśmy symboliczny czek na 5000,00 jako nagrodę w konkursie grantowym organizowanym przez Tesco " Decydujesz, pomagamy" .

Dziękujemy wszystkim klientom Tesco wspierającym nasz projekt 3xp pomysł, piłka, plaża.


W miesiącach letnich postaramy się uruchomić boisko do piłki plażowej zlokalizowane na terenach administrowanych od maja 2017 przez Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw" ( Błonia przy ul. Bociania, ul. Rybia).

Zapraszamy.

KKS KINGA w TESCO. Dzisiaj zawodniczki Z KKS KINGA wspierały nasz projekt 3XP. Chociaż same grają piłkę nożną to postanowiły wesprzeć nasze działania w pozyskaniu grantu za przyczyną, którego może powstać boisko do piłki plażowej. Dziękujemy.
Miło nam donieść, że nasz projekt złożony w konkursie grantowym TESCO Decydujesz, pomagamy zakwalifikowany został do drugiej tury konkursu. Robiąc zakupy w TESCO możemy głosować na wybrany projekt. Więcej info na www.tesco.pl/pomagamy​.​ Zapraszam.

Poniżej treść naszego wniosku w ramach konsultacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023.
Działka Nr 1248 jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, jednak to ona nadaje się najbardziej do wykorzystania, jako przestrzeń rekreacji i przygody. Budowa Lina parku jest możliwa po niewielkiej niwelacji terenu. Wyniosłości pozostałe po infrastrukturze starej oczyszczalni mogą posłużyć, jako podstawa do budowy np. ścianek wspinaczkowych.

Jest to teren zalewowy to jednak takie ukształtowanie, jakie zostało mu nadane w pełni pozwala twierdzić, że wysoki poziom wody nie zagrozi urządzeniu takiej atrakcji. Kolejną może byś ścieżka crossowa, która również nie powinna z tytułu zalewowego charakteru terenu być narażona na zniszczenie a szlak wytyczony na tzw. Błoniach ze startem na Zaułku Nadrzecznym ma pomóc w treningu rowerowym XC. Zmienne tempo na trasie około 10 km sprawi, że każdy przejazd będzie wielką przygodą.

Kolejną propozycją jest zagospodarowanie działki Nr 3009, na której obecnie zorganizowane jest boisko do piłki nożnej. Proponujemy modernizację tego boiska poprzez jego odpowiednie ukształtowanie oraz rozbudowę polegającą na dostawieniu bramek o mniejszym przekroju dla dzieci. Budowa boiska do piłki plażowej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska do piłki nożnej to ważny element kierunku rewitalizacji tego terenu.

Stowarzyszenie podjęło działania w kierunku budowy przystani kajakowej na rzece Wieprz. Realizując grant „Seniorzy w akcji” nie mieliśmy możliwości zatrzymania się i swobodnego wyjścia z kajaka. Wraz z tym pomysłem chcemy uruchomić roboczo nazwany projekt „Grylowisko Błonie”. Wspólnie z LGD Krasnystaw Plus przygotowujemy się do jego realizacji w 2017 roku. Da to podstawy zagospodarowywania tego terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku.

Realizacja zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok pod nazwą „ Zagospodarowanie starorzecza Wieprzysko” to również wkład w działania zmierzające do ożywienia tego terenu. Pogłębienie starorzeczy „Wieprzyska” spowoduje zmianę ukształtowania terenu umożliwiając wytyczenie i wykonanie ciągów pieszych oraz nowych nasadzeń krzewów i drzewek oraz ustawienie ławek.

Brak górki dla dzieci, które w okresie zimy mogłyby jeździć na sankach czy nartach podsuwa pomysł usypania takiego stoku. Nie musi to być wielka góra. Wystarczy kilkanaście metrów różnicy poziomu i odpowiednio długi stok. Na terenie działki Nr 1248 są takie warunki.

Zamierzamy w kolejnym naborze wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 zgłosić propozycję budowy traktu spacerowego - ścieżki rowerowej od ul. Rybia w kierunku lasu Borek do ul. Zawieprze z możliwością połączenia tego ciągu do szlaku Green Velo.

Ciekawym pomysłem może być budowa mini tężni solankowej na trasie spacerowej od ul. Zaułek Nadrzeczny w kierunku ul. Bociania.

Nie rozpisujemy poszczególnych pomysłów na zagospodarowanie terenu, bo widzimy to w jednym kompleksie do realizacji, jako pomysł edukacyjno–rekreacyjno-wypoczynkowy.
W dniu 5 maja Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany przez Stanisław Osiewicz - Prezes oraz Mirosław Księżuk - Wiceprezes podpisał Umowę dzierżawy z Urzędem Miasta właścicielem terenów położonych u zbiegu ul. Bociania i ul. Rybia ( działka Nr 97/2 oraz 3009 - potocznie określane jako Błonia ) z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Obecnie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego opracowywany jest projekt zagospodarowania tego terenu. Z chwilą uzyskania wstępnej koncepcji przedstawimy ją Państwu i podejmiemy dyskusję nad przeznaczeniem poszczególnych fragmentów. W pierwszej kolejności chcemy uruchomić zatoczkę do cumowania kajaków zlokalizowaną na dopływie starorzecza do Wieprzyska. Prace projektowe są już daleko zaawansowane po niezbędnych uzgodnieniach z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie właścicielem rzeki. .

Krasnystaw dn.30-01-2017 r.

 

Informacja dodatkowa do bilansu za 2016 r.

I.                      Informacje ogólne.

 1. Stowarzyszenie “Wspólny Krasnystaw” z siedzibą w Krasnymstawie ul. Kołowrót 5.

 2. Wpisane do ewidencji KRS pod numerem 0000613915

 3. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest integracja lokalnego środowiska poprzez rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej jego mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Reprezentowanie i przedstawianie opinii środowiska lokalnego władzom samorządowym Miasta i Powiatu.

 4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

 5. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

 6. Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. To sprawozdanie obejmuje działalność od założenia Stowarzyszenia czyli od 20 kwietnia 2016 roku.

 7. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. Ustawy o rachunkowości.

 1. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie przyjęło następujące zasady:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,

- składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 3500,00 zł. Stowarzyszenie zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Stowarzyszenie dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych  lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

- składniki majątku o wartości powyżej 3500,00 zł. Stowarzyszenie zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do prowadzonej ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- odpisów amortyzacyjnych Stowarzyszenie dokonuje metodą liniową.

- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające  wartość 3500,00 podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

    3. Stowarzyszenie ze względu na charakter działalności korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 pkt.1 lit.4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania / Dz.u. z 1992 r. \Nr. 21 poz. 86 z poźn. zm./.

 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.      Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

2.     Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie  posiada zobowiązanie na kwotę: 43,78 zł. z tytułu częściowego ponoszenia kosztów utrzymania lokalu – do prowadzenia sklepu charytatywnego „Skarby Serca”. Lokal wynajmowany jest od Miasta Krasnystaw, mieści się w Krasnymstawie przy ul. Kościelnej 3/2.

3.      W okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność organizując spotkania z mieszkańcami ul. Kościuszki w celu wypracowania wspólnego stanowiska określającego potrzeby inwestycyjne dla tej dzielnicy Miasta niezbędne do realizacji ( budowa chodnika, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Szkolna do granicy Miasta). Podjęło starania w pozyskiwaniu środków na realizację projektów zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Rybia a ul. Bociania ( Błonia). Pozyskaliśmy granty: Banku Ochrony Środowiska “ Zielona ławeczka”, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” “ Seniorzy w akcji”. W naborze wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na rok 2017 zgłosiliśmy projekt, który został przyjęty do realizacji w 2017 roku ( 100 tyś. na oczyszczenie starorzecza rzeki Wieprz).

  4.   W 2016 r. Stowarzyszenie osiągało następujące  przychody:

Struktura przychodów stowarzyszenia za 2016 r.

Lp.

Rodzaj

kwota

1

Składki członkowskie

444,00

2.

Darowizna – Nadleśnictwo Krasnystaw

1 500,00

3.

Przychody ze sklepiku charytatywnego :”Skarby Serca”

35,20

4.

Przychody finansowe - odsetki

0,07

Razem:

1 979,27

 

5.                Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2016 r. – więc nie posiadało środków pieniężnych z roku poprzedniego.

 

6.                 Koszty za 2016 r.

Lp.

Rodzaj

kwota

1.

Materiały

528,06

2.

Usługi obce

714,28

3.

Opłaty na rzecz innych organizacji

7,50

Razem:

1 249,84

 

          7.        Środki gotówkowe będące w posiadaniu stowarzyszenia na dzień 31.12.2016 r. – 773,21 zł.

8.    8.       Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało przyjęte i zatwierdzone na posiedzeniu walnym w dniu: 9.03.2017 r.

Środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia przeniesione z 2016 na 2017 r. zostaną przeznaczone na pokrycie celów statutowych Stowarzyszenia.

 Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Krasnystaw” za okres działalności 20.04.2016 r. – 31.12.2016 r.


Podczas zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 9 lutego 2016 roku podjęto jednogłośnie decyzję o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą „Wspólny Krasnystaw”. Członkowie obecni na zebraniu założycielskim powołali Komitet Założycielski Stowarzyszenia.
Do Komitetu Założycielskiego zgłoszeni zostali następujący kandydaci:
1. Mirosław Wysocki,
2. Henryk Żebrowski,
3. Mirosław Księżuk,
4. Stanisław Osiewicz,
5. Andrzej Kmicic.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia i upoważnieni do czynności rejestracyjnych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ( VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
Na tym zebraniu wybrano również Zarząd Stowarzyszenia. W trakcie dyskusji ustalono, że Zarząd będzie składał się z 6 osób. Po określeniu ilości osób wchodzących w skład Zarządu dokonano procedury wyboru. Członkami Zarządu zostali wybrani:
1. Stanisław Osiewicz
2. Mirosław Wysocki
3. Lucjan Wąsiura
4. Mirosław Księżuk
5. Marcin Liśkiewicz
6. Andrzej Kmicic.
Z pośród nowo wybranych Członków Zarządu wybrano Przewodniczącego Zarządu a jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia „ Wspólny Krasnystaw”. W głosowaniu jawnym jednogłośnie pan Stanisław Osiewicz został wybrany na Przewodniczącego Zarządu – Prezesa Stowarzyszenia. Postanowieniem Sądu w dniu 20 kwietnia 2016 roku wpisano Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613915.
Od tego dnia oficjalnie podjęliśmy działalność jako Stowarzyszenie. W roku sprawozdawczym 2016 odbyło się 4 posiedzenia Zarządu. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 04.05.2016 roku .Tematem, którym zajmował się Zarząd była ocena zgłoszonych propozycji projektów w konkursach grantowych do:
1.Fundacja Banku Ochrony Środowiska – „Zielona Ławeczka”,
2.Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wsparcia – ekologiczny spływ kajakowy,
3.Fundacja TESCO – „decydujesz, pomagamy” zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
4.CSR Lech – „Lechstarter” siłownia plenerowa na Błoniach.
Zarząd również wypracował stanowisko dotyczące ustalenia kwoty stawki składki członkowskiej w roku 2016. Przyjęto propozycje aby stawka wynosiła 2,00 zł. / dwa złote/ miesięcznie. Czyli dla członków założycieli Stowarzyszenia za rok 2016 wynosić będzie 20,00 zł. / dwadzieścia złotych/ a pozostałym nowo przyjętym członkom będzie naliczana proporcjonalnie do czasu członkostwa w Stowarzyszeniu. Propozycję stawki przedłożono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 30 maja 2016 r. Omówiono także spotkanie mieszkańców ul. Kościuszki z Zarządem Powiatu dotyczące budowy chodnika wzdłuż ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Polewana w kierunku Stężyca do granicy miasta Krasnystaw. Tematem, który również był omawiany na pierwszym posiedzeniu Zarządu była propozycja powołania Spółdzielni Socjalnej wspólnie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Celem powołania wyżej wymienionej spółdzielni byłoby zagospodarowanie terenów będących w przeszłości własnością wspólnoty mieszkańców ul. Kościuszki tz. Błonia. Zorganizowanie na tych terenach miejsc wypoczynku oraz rekreacji.
Podejmowane działania w kierunku pozyskiwania środków w ramach zgłaszanych projektów do konkursów grantowych zaowocowały dwoma pozytywnymi wynikami. Stowarzyszenie otrzymało środki w ramach realizacji projektu:
1.„Zielona Ławeczka” – ławeczka przy Rybiej z Fundacji Banku Ochrony Środowiska,
2.„Seniorzy w akcji” – eko spływ kajakowy. Grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wsparcia.
Pierwszy grant w wysokości 596,68 zł. ( pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł. 68/100) z przeznaczeniem na zakup sadzonek do organizowanego miejsca wypoczynku czyli ustawienia ławeczki został rozliczony poprzez rachunek Urzędu Miasta, który był Ppartnerem w realizacji tego grantu. Ławeczka o wartości 400,00 zł. ( czterysta zł) jako grant rzeczowy została przekazana Stowarzyszeniu. Na okres zimowy została zabezpieczona i z chwilą powstania dogodnych warunków zostanie ustawiona przy wylocie ul. Rybia na tzw. Błonia.
Eko spływ kajakowy To kolejny grant, który realizujemy wspólnie z Fundacją Sanctus Nemus. Nie posiadając osobowości prawnej w momencie składania wniosku wystąpiliśmy z propozycją współpracy i taką Fundacja podjęła. W dn. 10 września zorganizowaliśmy dla 21 osób spływ kajakowy na rzece Wieprz na odcinku od Dworzysk ( most) do Krasnystaw ( Błonia ) zakończony wspólnym biesiadowaniem. W ramach realizacji tego projektu planujemy udział w obchodach Dnia Ziemi 22 kwietnia 2017 r. w Krasnymstawie oraz przewidujemy jeszcze dwa spływy do końca miesiąca czerwca 2017 r.
W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołane na wniosek Zarządu. Walne zdecydowało o wysokości składki rocznej oraz o podjęciu stosownych działań w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej wspólnie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Zawiła procedura oraz brak środków na utworzenie spółdzielni powoduje, że do dnia dzisiejszego ona nie została powołana.
Na kolejnych posiedzeniach Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawione deklaracje nowych członków Stowarzyszenia. I tak w dniu 24 czerwca Zarząd jednogłośnie w składzie obecnym na posiedzeniu przyjął nowych członków do Stowarzyszenia: .
1.Krzysztof Pociński,
2.Grzegorz Pawlas,
3.Józef Pisarczyk,
a w dniu 6 listopada do Stowarzyszenia przyjęto;
1. Tadeusz Stankiewicz
2. Andrzej Żywot
3. Wiesław Kochalski.
Obecnie w Stowarzyszeniu deklaruje swój udział 26 członków.
W miesiącu lipcu 2016 r. Zarząd zwrócił się do Dyrekcji Zakładów Odzieżowych Coratex z wnioskiem o usunięcie zanieczyszczeń i zabezpieczenie studzienki rewizyjnej na kolektorze burzowym biegnącym przez boisko na „Błoniach”. Kolejne działania jakie podjął Zarząd to zawarcie porozumienia z PGK w Krasnymstawie na wycinkę drzew rosnących na terenie działki 1248 ( stara oczyszczalnia) będącej własnością PGK a graniczącej z boiskiem do piłki nożnej zorganizowanym na Błoniach. Efektem tego porozumienia była wycinka zagrażających suchych drzew oraz ich zagospodarowanie przez Stowarzyszenie.
Na kolejnym posiedzeniu Zarząd dyskutował nad propozycją przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus. Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do LGD Krasnystaw Plus ( uchwała Zarządu Nr 1/4/2016). Członek Zarządu Pan Mirosław Księżuk poinformował Zarząd o potrzebie zorganizowania dokarmiania łabędzi na „Wieprzysku”. Ptaki z powodu niskiego stanu wody nie miały możliwości pozyskania dostatecznej ilości pokarmu. Podjęliśmy rozmowy z PSS „Społem” w celu pozyskania odpadów pieczywa do dokarmiania ptaków. Zarząd PSS Społem pozytywnie zaakceptował naszą prośbę i zaoferował czerstwe pieczywo z jednego punktu handlowego. W miesiącu wrzesień podjęliśmy akcje zbierania podpisów poparcia naszych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Na zgłoszone przez nas projekty zebraliśmy:
 444 podpisy popierające projekt zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz popularnie zwane Wieprzysko,
 218 podpisy na projekt traktu pieszego i ścieżki rowerowej od ul Rybia do ul. Zawieprze przez Błonia. Ostatecznie po podliczeniu przez powołaną do tego Komisję Weryfikacyjną wniosek zagospodarowania starorzecza został zaakceptowany i jest realizowany w ramach budżetu Miasta na rok 2017.
Zarząd podjął stosowne działania i w dniu 30 listopada złożył wniosek w konkursie grantowym organizowanym przez Lokalną Grupę Działania. Nasza propozycja to budowa Grylowiska ( altana, wiata i grill) na działce będącej własnością PGK ( działka Nr 2148) w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy zatoki do cumowania kajaków na rzece Wieprz. Wniosek został pozytywnie oceniony i Stowarzyszenie otrzymało potwierdzenie przyznania grantu w wysokości 19 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w czerwcu 2017 roku. Ostatnim działaniem jakie podjął Zarząd w 2016 roku było zorganizowanie dla członków i sympatyków Stowarzyszenia spotkania Świątecznego w dniu 28 grudnia 2016r. Pozytywne opinie jakie po tym spotkaniu dotarły do członków Zarządu wskazują na potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięć.
Kończąc stwierdzamy, że pomimo krótkiego czasu jaki upłynął od powołania Stowarzyszenia wspólnie przeprowadziliśmy kilka udanych przedsięwzięć oraz reprezentując mieszkańców naszej społeczności na forum samorządu Miasta i Powiatu godnie prezentowaliśmy nasze potrzeby.
Zarząd.
W dniu 1 marca przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt zagospodarowania starorzecza "Wieprzysko" oraz całości Błoń pod kątem wykorzystania rekreacyjnego dla mieszkańców miasta dokonali wizji lokalnej w terenie.
Miło nam donieść, że projekt złożony przez Stowarzyszenie w konkursie grantowym TESCO Decydujesz, pomagamy zakwalifikowany został do drugiej tury konkursu. Robiąc zakupy w TESCO możemy głosować na wybrany projekt. Więcej info na www.tesco.pl/pomagamy​.​ Zapraszam.
W dniu 28 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze Świąteczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia. W miłej Świątecznej atmosferze rozmawialiśmy o naszych planach na przyszły rok z samorządowcami Miasta i Powiatu.
Na spotkanie zaproszeni zostali również szefowie Firm, którzy w mijającym roku wspierały nasze działania. Całkiem niespodziewanie odwiedzili nas kolędnicy z przesłaniem pomyślności i sukcesów na nadchodzący 2017 rok.
Kilka zamieszczonych zdjęć zapewne nie oddadje ducha tego spotkania niemniej jednak pozwala przybliżyć jego harakter.
W dniu 19.10. 2016 odbyło się w Krasnostawskim Domu Kultury podsumowanie XX Przeglądu Twórczości Ludowej. " Świat jest prawdziwą wielką poezją" to motto, które towarzyszy temu przeglądowi. Na tegoroczną edycję Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej " Snuje się nitka życia przez świat" napłynęło wiele różnorodnych pod względem tematycznym jak i gatunkowym utworów. Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody, II nagrodę przyznano Halinie Graboś z Kamienia a III nagrodę otrzymali: Maria Gleń - Krasnystaw, Jadwiga Edyta Lodwich - Włodawa, Halina Piekarska - Włodawa. 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania przyznał Pani Mari Gleń Dyplom Uznania w dowód pionierskiej długoletniej działalności na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręciu ( ul. Kościuszki). Pani Maria jest mieszkanką ul. Kościuszki. 
W Konkursie Na Sztukę Ludową organizowanego w ramach XX Przeglądu Twórczości Ludowej w kategorii Koronkarstwo I miejsce przyznano Pani Teresie Bożko. Pani Teresa Mieszka również przy ul. Kościuszki. 
Państwo Lucyna i Edward Pikułowie za wieloletnią działalność twórczą zostali odznaczeni: Pan Edward Brązowym Krzyżem Zasługi, Pani Lucyna Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wspaniali twórcy od wielu lat mieszkają i tworzą swoje prace przy ul. Polewanej.
Naszym sąsiadom życzymy zdrowia, satysfakcji oraz sukcesów w swoich działaniach twórczych.

Zaproszenie

.

Zapraszamy na spotkanie z Radnymi:

 • Tadeusz Kiciński – Radny Rady Miasta,

 • Andrzej Kmicic – Radny Rady Powiatu,

 • Mirosław Księżuk – Radny Rady Powiatu.

dn. 18 października 2016 r. o godzinie 16:30
Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Brak opadów to nie tylko problem rolników to także niski poziom wód w rzekach a dla naszych łabędzi to prawdziwa klęska. Od ponad miesiąca niski stan wody w "Wieprzysku" a w zasadzie jej brak spowodował, że łabędzie szukają pokarmu w pobliskich zabudowaniach narażając się na liczne niebezpieczeństwa. Stado liczyło osiem sztuk obecnie jest tylko sześć. Wychodząc na przeciw potrzebie dokarmiania tych ptaków Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw" organizuje zbiórkę na ten cel. Prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia z dopiskiem "dla łabędzi". Zebrane środki przeznaczymy na zakup paszy ( zboża) i innych niezbędnych produktów w diecie łabędzi ( pasza, witaminy). 
Wpłaty prosimy dokonać na konto: Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Nr 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001. 
Dziękujemy.
W dniu 10 września zorganizowaliśmy pierwszy spływ eko po rzece Wieprz w ramach realizacji projektu " seniorzy w akcji". Pogoda dopisała a 21 uczestników spływu zebrało 18 worków śmieci i jeden wkład do lodówki dwukomorowej. Ciekawe, że w czasie kiedy płacimy za oddawanie śmieci i w zasadzie możemy wszystko w cywilizowany sposób oddać na wysypisko takie rzeczy można znaleźć w rzece.

Projekt dofinansowano ze środków programu "Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Następne na wiosnę przyszłego Roku. Zdjęcia wykonał P. Mirosław Księżuk.

Członkowie Stowarzyszenia w ramach opracowania projektu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zgłosili dwa wnioski. Opracowanie projektu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz potocznie nazywanego Wieprzyskiem lub Przerwańcem oraz projekt ścieżki rowerowej od ul. Rybia do ul. Zawieprze przez łąki i mostek na rzece. Termin składania wniosków upłyną 15 sierpnia. Znamy wyniki głosowania, nasz wniosek dotyczący zagospodarowania "Wieprzyska" otrzymał 387 głosów i został zakfalifikowany do realizacji.
Kolejny nasz projekt zagospodarowania "Błonia" po ocenie Rady LGD "Krasnystaw Plus" został zakfalikowany do powierzenia grantu. Czekamy do wiosny i bierzemy się do roboty. 
Jeśli Państwo uważacie, że nasze inciatywy warto wspierać to prosimy o takowe poprzez dobrowolne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia. Pozyskane środki pozwolą nam opracowane projekty zagospodarowania tych terenów rozwinąć i wzbogacić o nowe elementy.

Numer rachunku: 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001
Kolejny dzień prac przy realizacji projektu "Ławeczka przy Rybiej". Projekt realizowany ze środków Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Następny etap to sadzenie roślin, który rozpoczniemy przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych ( opady). Czekając na opady dopieszczamy teren.
Kolejny etap prac związanych z realizacją projektu " Zielona ławeczka" za nami. Pozostało jeszcze dowiezienie ziemi na wyrównanie terenu i można będzie sadzić roślinki i ustawić ławkę.
Zapewne Państwo wiecie, że uczestniczyliśmy w konkursie grantowym Fundacji Banku Ochrony Środowiska Zielona Ławeczka. Otrzymaliśmy grant na zagospodarowanie terenu i montaż Zielonej Ławeczki. Wybrany teren to zakończenie ul. Rybia ( teren Skarbu Gminy Miejskiej Krasnystaw). Znajdowało się tam dzikie wysypisko, na które trafiały różne rzeczy z okolicznych gospodarstw. Po uprzątnięciu terenu i odpowiednim jego zagospodarowaniu mamy nadzieję, że będzie to miejsce gdzie spacerując do lasu Borek będzie można chwilę się zatrzymać odpoczywając na rzeczonej ławeczce.


Na ostatnim Walnym Posiedzeniu ustaliliśmy kwotę składek członkowskich.
Prosimy Członków o uregulowanie składek. Składki wpłacamy do P. Mirosława Wysockiego lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.
GRANTY

TYTUŁ PROJEKTU MIASTO
Altanka w stylu pergoli- otwarte boki ,bez ścian- z zadaszeniem chroniącym przed słońcem, obsadzona pnączami Łódź
Dla dzieci Klodzko
Ecoksiążka Zabrze
Ekologiczne Dziecięce Graffiti Bydgoszcz
GreenDream Bytom
Kącik relaksu Gdynia
Kącik Seniora Olsztyn
Ławeczka dla Sąsiadów Głubczyce
Ławeczka dla sąsiadów z osiedla Sobieskiego 14-16-18 Głubczyce
Ławeczka przy Rybiej Krasnystaw
Ławka dla Krokodyli Głubczyce
Oczko Koryznowej Lublin
Ogród z historią. Gostków
Ogródek Społecznościowy Klubu Mam na Bemowie Warszawa
Ogródkowe Wariacje Bytom
Podejdź no do żywopłota! Ożarów Mazowiecki
Podwórko Księdza Twardowskiego - Koszykowa 20, Warszawa Warszawa
Pomysł na Zielono Bytom
Ptasie Źródełko przy Zakopiańskiej Gdańsk
RADOSNE CHWILE na ławeczce Głubczyce
Zacisze Zabrze
ZIELONA ALTANA Otwock
Zielona klombik Ełk
zielona ławeczka Zabrze
Zielono nam! Jelenia Góra
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Numer KRS: 0000613915
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.04.2016
Data dokonania wpisu 20.04.2016 Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/4065/16/234/
 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE
 2.REGON: 364253970,
 3.NIP: 5641789343
 4.Nazwa STOWARZYSZENIE "WSPÓLNY KRASNYSTAW" 
Tutaj wpisz swój tekst...
Jak zapewne Państwo wiecie uczestniczyliśmy w konkursie grantowym Fundacji Banku Ochrony Środowiska Zielona Ławeczka. Otrzymaliśmy grant na zagospodarowanie terenu i montaż Zielonej Ławeczki. Ławeczka już dotarła i czeka na montaż w terenie, który trzeba jeszcze wyrównać poprzez dowiezienie ziemi. Relacje z prowadzonych prac zamieściliśmy na Facebook. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z terenu, który adoptujemy na rekreacyjno wypoczynkowy.


Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright Nazwa.pl